کمیته علمی و داوری کنفرانس

محمود ابراهیمی – دانشیار رشته مهندسی مکانیک دانشگاه مراغه

صادق مددی – دکتری بیومکانیک دانشگاه امیرکبیر

حامد شاکریان – دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد تبریز

شکیب زهره وندی – دکتری تخصصی مهندسی صنایع دانشگاه علوم تحقیقات

خشایار حسین زاده – دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

علیرضا باقری بمی – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پژمان صالحی – دکترای مدیریت دانشگاه آزاد علوم تحقیقات – دکترای مهندسی صنایع دانشگاه آزاد پرند – محقق ، نویسنده و پژوهشگر – مدرس دانشگاه ها و مراکز آموزشی

مهدی رضوانی توکل – دکترای تخصصی مکانیک دانشگاه آزاد تهران جنوب

محمد مهدی عابدی – دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

سعید یعقوبی – دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا همدان

حامد رهگذار – دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد تهران مرکز

شکوه عطاری لر – دکترای مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت تهران و محقق پسادکترای مهندسی و علم مواد در آزمایشگاه مرکزی کامپوزیت های ماتریس فلزی دانشگاه شانگهای جیاتانگ و محقق پسا دکترای بیومواد در بیمارستان شین هووآ شانگهای وابسته به دانشگاه شانگهای جیاتانگ

محمد شیخی – دکترای تخصصی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

زینب ملکشاهی بیرانوند – دکترای علوم و مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس

مریم رودباری – مدیر گروه رشته ساخت و تولید در مقطع کارشناسی دانشگاه یدک رسان کاوه ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد دماوند