محور های کنفرانس

مدیریت دانش

اقتصاد دانش بنیان

اکتساب دانش ضمنی

تولید دانش و مدیریت تحقیقات

اشتراک دانش و چالشهای آن

مدیریت سیستم‌های هوشمند

مدیریت دانش در سیستمهای تولیدی

مدیریت رفتار سازمانی ، رهبری و مدیریت دانش

مدیریت منابع انسانی دانشگر

مدیریت بازاریابی دانش بنیان

مدیریت دانش پروژه و چالشهای 

مدیریت بحران  و مدیریت دانش

مدیریت دانش مشتریان

فناوری اطلاعات در مدیریت دانش

مدیریت کارآفرینی دانش بنیان

مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه

تعالی سازمانهای دانشی

مدیریت دانش و  مدیریت تغییرات

مدیریت زنجیره تامین دانش بنیان


 مهندسی صنایع

داده و تجزیه و تحلیل

تحلیل و روشهای تصمیم گیری

تجارت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی

اقتصاد مهندسی و تحلیل هزینه

آموزش مهندسی و آموزش

سیستم های بهداشتی و مدیریت عوامل انسانی

پردازش و مهندسی اطلاعات

سیستم های هوشمند

سیستم های ساخت

تحقیق در عملیات

برنامه ریزی و کنترل تولید

مدیریت پروژه

کنترل کیفیت و مدیریت

مهندسی قابلیت اطمینان و نگهداری

ایمنی ، امنیت و مدیریت ریسک

نوآوری و مدیریت خدمات

مدیریت زنجیره تأمین

مدل سازی و شبیه سازی سیستم ها

فناوری و مدیریت دانش

 

مديريت

كيفيت، بهره‌وري و تعالي سازماني

مديريت كيفيت فراگير (مفاهيم و ابزارها)

 تعالي سازماني

 سيستم هاي كيفيت، بهره‌وري

 مديريت عملكرد

 روش‌هاي حل مساله، شش سيگما

رهبري و رفتار سازماني

رهبري، رهبري تغيير و تحول

 رهبري اخلاقي

 ابعاد رفتاري رهبري شركت‌هاي بزرگ و هولدينگ‌ها

 رهبري سازماني در شرايط بحراني

توانمندي‌هاي هيجاني رهبران

اثربخشي كار تيمي

فرهنگ سازماني اثربخش

عوامل سازماني موثر بر نوآوري

 موانع سازماني موثر بر عدم رشد سازمان‌ها

 فرهنگ سازماني

 ارتباطات سازماني

مديريت تعارض

مديريت استرس

 كار تيمي

مذاكره

توليد، فرآيند و عمليات

مديريت توليد و عمليات

مديريت زنجيره تأمين

 پژوهش عملياتي

مديريت پروژه

مديريت فرآيندها و معماري سازماني

مديريت لجستيك

چابكي در سازمان

مديريت راهبردي

برنامه ريزي راهبردي

 تحليل رقابتي ادغام وخريد

پيمان هاي راهبردي

شيوه مديريت شركتهاي هولدينگ

استراتژي در سطح شركت ها

پياده سازي استراتژي و موانع موفقيت آن

مديريت سيستم‌ها و فناوري اطلاعات

مديريت دانش و اطلاعات

روش‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعاتي و معماري فناوري اطلاعات

تجارت الكترونيكي و اقتصاد ديجيتالي

دولت و خدمات الكترونيكي

استراتژي الكترونيكي

مدل‌هاي كسب و كار الكترونيكي

ارزيابي آمادگي الكترونيكي و شكاف ديجيتالي

 تجارت از طريق تلفن همراه

سلامت و بهداشت الكترونيك

مديريت تغيير و مهندسي فرآيندها

هوشمندي كسب و كار

بانكداري الكترونيك

راه حل‌هاي الكترونيكي سازماني

سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع

مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك

مديريت زنجيره تأمين الكترونيك

 تداركات الكترونيك

نوآوري و انتشار فناوري اطلاعات

 همكاري و اتحادهاي الكترونيك

مديريت استراتژيك و رقابت

برنامه‌ريزي استراتژيك

مديريت استراتژيك

 تحليل رقابتي ادغام و خريد

پيمان‌هاي استراتژيك

شيوه مديريت شركت‌هاي هولدينگ

استراتژي در سطح corporation

پياده‌سازي استراتژي و موانع موفقيت آن

سازگاري مولفه هاي مختلف استراتژي با ساختار

طراحي ساختار سازماني

پياده‌سازي ساختار سازماني

مديريت منابع انساني

توسعه منابع انساني

 آموزش

جانشين پروري

سيستم‌هاي جبران خدمات

سيستم ارزشيابي مشاغل

سيستم‌هاي مديريت عملكرد كاركنان

ايمني و بهداشت

روابط كار

انتخاب و جامعه‌پذيري

مديريت استراتژيك منابع انساني

منابع انساني الكترونيك

مديريت منابع انساني در شركت‌هاي هولدينگ

مديريت كاركنان دانشور

برنامه‌هاي نگهداشت دانشوران

نقش استراتژيك مديران منابع انساني

طراحي سيستم‌هاي حقوق و دستمزد در شرايط سخت اقتصادي

حسابرسي و مميزي HRM

مربي گري

مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه

استراتژي تكنولوژي

مديريت نوآوري

مديريت تحقيق و توسعه

سياست‌گذاري تكنولوژي

انتقال تكنولوژي

مديريت بازار

استراتژي بازار

تحقيقات بازار

بازاريابي بين‌المللي

بازاريابي خدمات

مديريت ارتباط با مشتريان

تبليغات

قيمت‌گذاري

كانال هاي بازاريابي

مديريت برند

اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت

شناسايي مسايل اخلاقي در سازمان‌ها

ريشه‌هاي بروز مسايل اخلاقي

پيامدهاي مشكلات اخلاقي در سازمان‌ها

روش‌هاي غني‌سازي فرهنگ سازماني از منظر اخلاق سازماني

اخلاق حرفه‌اي

مديريت پيش‌گيرانه مسايل اخلاقي

تدوين و ترويج كدهاي اخلاقي

مهارت‌هاي حل مسايل اخلاقي

مباني فلسفي سازمان و نظريه هاي سازماني

مباني فلسفي نظريه هاي مديريت

نقد و مقايسه مكاتب فلسفي سازمان و مديريت و مطالعات تطبيقي

حاكميت سازماني و مسووليت اجتماعي

نقش‌هاي هيئت مديره

نظام پاسخگويي

نظام حاكميت در سازمانها و شركت‌هاي هولدينگ

فرآيندهاي هيئت مديره

روابط بين شركت مادر و شركت‌هاي اقماري

اثربخشي هيئت مديره

تأثير عملكرد سازمان‌ها بر مسايل اجتماعي و زيست‌محيطي

نقش‌هاي اجتماعي سازمان‌ها

استمرار و رشد پايدار نظام هاي مديريتي

اصول و مفاهيم مديريت مالي

نقش حسابداران و مديران مالي در ارتقا عملكرد سازمان

نقش حسابداري و مديريت مالي در توسعه اقتصادي

نقش مديران مالي در توسعه و پيشرفت بنگاه هاي كشور

مديريت سود از طريق تجديد ارائه صورت هاي مالي

رابطه صورت هاي مالي با اهداف گزارشگري مالي

محتواي اطلاعاتي صورتهاي مالي

نقش صورت هاي مالي در تصميم سازي سرمايه گذاران

مكانيزم هاي تامين مالي

نقش مديران مالي در تصميم در مديريت بازار

مديران مالي و شناخت ريسك،اصول مالي رفتاري

ابزار هاي مديريت سود در شركت هاي ايراني

نقش حاكميت شركتي در ارتقا عملكرد واحد هاي تجاري

نقش استاندارد هاي ايران در اعتبار دهي به صورت هاي مالي

ضرورت حسابرسي تقلب

لزوم به كارگيري حسابداري تعهدي در دستگاه هاي اجرايي

لزوم عملياتي كردن بودجه هاي برنامه اي دستگاههاي اجرايي

ضرورت حسابرسي عملياتي در دستگاه هاي دولتي

فاصله گزارشگري مالي از اهداف مورد نظر استانداردهاي حسابداري در ايران

الزامات گزارشگري بورس اوراق بهادار تهران

آسيب شناسي مالي در ايران

مديريت بنگاهها

برنامه ريزي استراتژيك مالي

مديريت سرمايه گذاري

ارزيابي مديريت ريسك

مهندسي مالي

مديريت دارايي ها و تمام موضوعات مرتبط با مديريت مالي