معرفی 3 مقاله برتر بعد از برگزاری کنفرانس و ارسال گواهینامه مقاله برتر
1401/06/09

بنا بر تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس 3 مقاله برتر بعد از برگزاری کنفرانس از طریق سایت معرفی خواهند شد و به آنان گواهینامه مقاله برتر اهدا خواهد شد .